Krib- en oeververlaging Pannerdensch kanaal

Rijkswaterstaat Oost-Nederland gaat kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal verlagen. Bij hoogwater is er dan meer ruimte voor de rivier. Als één van de omgevingsmanagers ben ik verantwoordelijk voor communicatie, contractvoorbereiding en het op orde brengen van het klanteisendossier. Ook schreef ik voor dit project de KOP-story.

Ga voor de Grebbedijk

Het vertalen van belangen in concrete klanteisen is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker bij de gebiedsontwikkeling rondom de Grebbedijk, waar in de verkenningsfase vooral is gefocust op gezamenlijkheid en individuele belangen niet altijd boven tafel kwamen.  Ik heb ervoor gezorgd dat naast de sessies in het kader van de gebiedsontwikkeling een klanteisenproces van de grond kwam, dit hanteerbaar gemaakt en handvatten geboden voor registratie in Relatics. Hierdoor kan het projectteam in de planuitwerking- en realisatiefase gemakkelijk terugvinden hoe is omgegaan met verschillende belangen in de verkenningsfase.

Apeldoorns Kanaal

Waterschap Vallei en Veluwe voert diverse projecten uit in en rondom het Apeldoorns Kanaal tussen Hattem en Wapenveld. Hiervoor is één gebiedsgericht (IPM)-team opgericht. Ik ben in dit team verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement.

Als omgevingsmanager ben ik verantwoordelijk voor alle contacten met de stakeholders van de twee lopende projecten ‘HWBP-dijkverbetering Apeldoorns Kanaal’ (verkenningsfase) en ‘Groot Onderhoud 6e Pand Buitendijks’ (uitvoeringsfase).

Slim Watermanagement IJsselmeergebied

Het beheren van het IJsselmeerpeil is millimeterwerk. Elke dag voeren de IJssel en andere rivieren water aan. Via de Afsluitdijk verdwijnt het water naar de Waddenzee. Dit systeem is perfect in balans en levert een constant peil op. Vanwege allerlei tegengestelde belangen in het IJsselmeergebied zoals droogtebestrijding en natuur voerde Rijkswaterstaat in 2018 een flexibeler waterpeil in. In plaats van een vast peil is er nu een bandbreedte waartussen het peil beweegt. Zo kan het water in het voorjaar wat hoger staan, en in het najaar wat lager.

“Slim Watermanagement IJsselmeergebied” verder lezen

Knooppunt Hoevelaken

Knooppunt Hoevelaken is een snelwegproject waarbij 30 km snelweg en een knooppunt bij Amersfoort wordt aangepakt. Belangrijkste kenmerken zijn een vroegtijdige aanbesteding (vervlechting van planuitwerking en realisatiefase) en het middels een bestuursovereenkomst vroegtijdig maken van afspraken met overheidspartners over cofinanciering van kleine maatregelen die gelijktijdig met de snelweg kunnen worden uitgevoerd.

“Knooppunt Hoevelaken” verder lezen

Scheller en Oldeneler Buitenwaarden

In de IJsseluiterwaarden bij Zwolle is een nevengeul aangelegd. Hierdoor is er meer plaats voor waterberging en stroomt de IJssel tijdens hoogwater beter door zijn bedding. Bij het ontwerp en de aanleg van een nevengeul gaat het erom om  hoogwaterveiligheid, natuur, bewoning en recreatie met elkaar in balans te brengen. Voor dit Ruimte voor de rivierproject coördineerde ik de alternatievenvergelijking en uitwerking van het voorkeursalternatief tot projectontwerp (SNIP3, 2011).