Participatie en communicatie

Ik ontwerp en verzorg participatie- en communicatie rondom visies, plannen en projecten in de leefomgeving. Eigenaarschap is daarbij mijn sleutelwoord. Hoe zorg je dat inwoners voelen dat dit ook hún plan of idee is? Dat het niet bij ‘meedenken’ blijft? Ik lever een passende mix van visie en actie, met een stevige blik naar inhoudelijke en procedurele kant van het verhaal. Want alleen een plan of idee is niet genoeg.

 

Wijkprogramma Brunnepe

Gemeente Kampen | 2023 – 2024

In het wijkprogramma Brunnepe staat opgeschreven hoe de gemeente samen met bewoners en andere partijen werkt aan de doelen uit de wijkvisie. Dit is niet alleen een bundeling van de projecten die de gemeente voor zich ziet. Een belangrijk deel van het programma gaat over de manier waarop de gemeente wil samenwerken met bewoners en partijen in de wijk. Het wijkprogramma omvat een nieuwe manier van werken waarbij veel eigenaarschap bij bewoners terechtkomt. Ik verzorgde participatie bij de totstandkoming van het programma en was de drijvende kracht achter de nieuwe manier van samenwerken die in het programma is beschreven.

 

Visie ‘Richting aan groei’

Gemeente Dronten | 2022 – 2023

Visie op groei Dronten

Dronten werkt aan zijn omgevingsvisie. Vooruitlopend daarop moeten grote keuzes worden gemaakt. Er is blijvend behoefte aan nieuwe woningen. Om de groei in goede banen te leiden ontwikkelde de gemeente de visie ‘Richting aan Groei’. Daarin staat waaraan groei moet bijdragen en welke kwaliteiten daarbij belangrijk zijn. Daarmee staat ook een aantal nieuwe woningbouwlocaties op de kaart. Ik verzorgde participatie en communicatie van dit traject en schreef mee aan de visie zelf.

 

Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Rijkswaterstaat | 2018 – 2022

olifantenpaadje langs de geul

Rijkswaterstaat Oost-Nederland verlaagt de kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Bij hoogwater is er dan meer ruimte voor de rivier. Als één van de omgevingsmanagers ben ik verantwoordelijk voor communicatie, contractvoorbereiding en het op orde brengen van het klanteisendossier. Ook schreef ik voor dit project de KOP-story.

 

Start wijkuitvoeringsplan aardgasvrij Holtenbroek

Gemeente Zwolle | 2021

De gemeente Zwolle wil Holtenbroek als één van de eerste wijken aardgasvrij maken. Ik bereidde de weg voor een participatieplan (wijkuitvoeringsplan) waar inwoners echt wat te kiezen hebben. Aanvankelijk leek dit niet te lukken, omdat de keuze voor een warmtenet met geothermie al was gemaakt. Daarom besloot ik deze opdracht voortijdig te beeïndigen. Later is het alsnog gelukt om bewoners goed te betrekken in de keuzes die de gemeente hierover maakt.

 

Verantwoording participatie

Rijkswaterstaat | 2020

Participatie-Omgevingswet

Natuurlijk heeft ons project ‘de omgeving’ goed betrokken! Maar wat hebben we afgelopen periode precies gedaan? Wanneer was die klankbordgroep? En wie zaten er nu precies in? Steeds meer projecten leveren bij hun besluiten een verantwoording participatie. Straks onder de Omgevingswet is dat verplicht. Het valt nog niet mee om overzichtelijk op een rij te zetten met wie er op welk moment contact is geweest. Ik oefende er in 2020 mee bij het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal.

 

Ga voor de Grebbedijk

Waterschap Vallei en Veluwe | 2019

Het vertalen van belangen in concrete klanteisen is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker bij de gebiedsontwikkeling rondom de Grebbedijk, waar in de verkenningsfase vooral is gefocust op gezamenlijkheid en individuele belangen niet altijd boven tafel kwamen. Ik heb ervoor gezorgd dat naast de sessies in het kader van de gebiedsontwikkeling een klanteisenproces van de grond kwam, dit hanteerbaar gemaakt en handvatten geboden voor registratie in Relatics. Hierdoor kan het projectteam in de planuitwerking- en realisatiefase gemakkelijk terugvinden hoe is omgegaan met verschillende belangen in de verkenningsfase.

 

Omgevingsmanagement Apeldoorns Kanaal

Waterschap Vallei en Veluwe | 2016 – 2018

Waterschap Vallei en Veluwe voerde diverse projecten uit in en rondom het Apeldoorns Kanaal tussen Hattem en Wapenveld. Hiervoor werd één gebiedsgericht (IPM)-team opgericht. Ik was in dit team verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Ik onderhield alle contacten met de stakeholders van de twee lopende projecten ‘HWBP-dijkverbetering Apeldoorns Kanaal’ (verkenningsfase) en ‘Groot Onderhoud 6e Pand Buitendijks’ (uitvoeringsfase), voerde regie op de communicatie, voerde keukentafelgesprekken en had de eindredactie op nota’s en brieven.

 

Slim watermanagement / peilbesluit IJsselmeergebied

Rijkswaterstaat | 2015 – 2016

In 2018 voerde Rijkswaterstaat een nieuw peilbesluit in voor het IJsselmeergebied. Een vast peil maakte plaats voor een flexibel peil dat binnen een bandbreedte beweegt. Wat hoger in het voorjaar, wat lager in het najaar. In voorbereiding op dit besluit voerde ik de omgevingscommunicatie. Ik organiseerde diverse bijeenkomsten, bracht het stakeholdermanagement en de website op orde en zorgde voor goede publieksteksten.

 

Omgevingsmanagement Knooppunt Hoevelaken

Rijkswaterstaat | 2013 – 2015

Bij Knooppunt Hoevelaken gaat de snelweg flink veranderen. Rijkswaterstaat koos om dit project op een bijzondere manier aan- te besteden. Veel eerder dan gebruikelijk was de aannemer al bij het project betrokken. Ook werden verschillende maatregelen van gemeentelijke en provinciale wegen in het project betrokken. Als secretaris van het omgevingsteam hield ik de grote lijn van het omgevingsmanagement in de gaten. Ook heb ik de vastlegging van het adressenbeheer en stakeholdermanagement weten te automatiseren, waarbij mijn aanpak uiteindelijk gold een belangrijke stap om te komen tot een standaardaanpak binnen Rijkswaterstaat.