Advies

Ik adviseer over participatie bij veranderingen in de leefomgeving. Bijvoorbeeld een dijkversterking of gebiedsontwikkeling. Ook in ruimtelijk beleid ben ik thuis. Denk aan een omgevingsvisie, wijkprogramma of omgevingsplan. Ik help je graag om je project of beleid te verbinden met alle belanghebbenden

2022-04-05T14:55:02+00:00

Omgevingsplan Leeuwarden

Onder de Omgevingswet wordt alles duidelijker, simpeler en eenvoudiger. De gemeente Leeuwarden heeft daarom de ambitie om het Omgevingsplan Buitengebied Zuid te schrijven op taalniveau B1. Voor een tekst die normaal gesproken wemelt van de juridische termen een flinke opgave. Ik besloot de uitdaging aan te gaan en ga de gemeente de komende periode helpen [...]

2022-04-05T14:55:09+00:00

Verantwoording participatie

Natuurlijk heeft ons project 'de omgeving' goed betrokken! Maar wat hebben we afgelopen periode precies gedaan? Wanneer was die klankbordgroep? En wie zaten er nu precies in? Steeds meer projecten leveren bij hun besluiten een verantwoording participatie. Straks onder de Omgevingswet is dat verplicht. Het valt nog niet mee om overzichtelijk op een rij te [...]

2022-04-05T14:57:04+00:00

Ga voor de Grebbedijk

Het vertalen van belangen in concrete klanteisen is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker bij de gebiedsontwikkeling rondom de Grebbedijk, waar in de verkenningsfase vooral is gefocust op gezamenlijkheid en individuele belangen niet altijd boven tafel kwamen.  Ik heb ervoor gezorgd dat naast de sessies in het kader van de gebiedsontwikkeling een klanteisenproces van de grond [...]

2022-04-05T14:57:26+00:00

Omgevingsmanagement Apeldoorns Kanaal

Waterschap Vallei en Veluwe voert diverse projecten uit in en rondom het Apeldoorns Kanaal tussen Hattem en Wapenveld. Hiervoor is één gebiedsgericht (IPM)-team opgericht. Ik ben in dit team verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Als omgevingsmanager ben ik verantwoordelijk voor alle contacten met de stakeholders van de twee lopende projecten ‘HWBP-dijkverbetering Apeldoorns Kanaal’ (verkenningsfase) en ‘Groot [...]

2022-04-05T14:57:32+00:00

Slim Watermanagement IJsselmeergebied

Het beheren van het IJsselmeerpeil is millimeterwerk. Elke dag voeren de IJssel en andere rivieren water aan. Via de Afsluitdijk verdwijnt het water naar de Waddenzee. Dit systeem is perfect in balans en levert een constant peil op. Vanwege allerlei tegengestelde belangen in het IJsselmeergebied zoals droogtebestrijding en natuur voerde Rijkswaterstaat in 2018 een flexibeler [...]

2022-04-05T14:57:44+00:00

Omgevingsmanagement Knooppunt Hoevelaken

Knooppunt Hoevelaken is een snelwegproject waarbij 30 km snelweg en een knooppunt bij Amersfoort wordt aangepakt. Belangrijkste kenmerken zijn een vroegtijdige aanbesteding (vervlechting van planuitwerking en realisatiefase) en het middels een bestuursovereenkomst vroegtijdig maken van afspraken met overheidspartners over cofinanciering van kleine maatregelen die gelijktijdig met de snelweg kunnen worden uitgevoerd. […]

2022-04-05T14:58:05+00:00

Milieueffectrapportage

Een milieueffectrapportage. Vaak een document dat heel veel feiten bevat over een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Gegevens over berekeningen en onderzoeken  volgen elkaar op. Over effecten op natuur, verkeer, luchtkwaliteit, archeologie. Een m.e.r. gaat overal over! Alternatieven worden vergeleken op tal van criteria. Hoe houd je hierin het overzicht? […]

2022-04-05T14:58:10+00:00

Scheller en Oldeneler Buitenwaarden

In de IJsseluiterwaarden bij Zwolle is een nevengeul aangelegd. Hierdoor is er meer plaats voor waterberging en stroomt de IJssel tijdens hoogwater beter door zijn bedding. Bij het ontwerp en de aanleg van een nevengeul gaat het erom om  hoogwaterveiligheid, natuur, bewoning en recreatie met elkaar in balans te brengen. Voor dit Ruimte voor de [...]