Algemene Voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Over Ruimtewoord / Uitgeverij Buitendijks
Ruimtewoord / Uitgeverij Buitendijks is ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 765074017 en de naam Ruimtewoord. Het adres is Emmawijk 19, 8011 CN Zwolle. Het is een bedrijf van Alex Dol, tekstschrijver, adviseur en uitgever.

Wanneer gelden de algemene voorwaarden?
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten en producten van Ruimtewoord / Uitgeverij Buitendijks: advies, tekstschrijven en boeken. Dat betekent dat je akkoord gaat met deze voorwaarden als je een offerte goedkeurt of een boek koopt.

Over de algemene voorwaarden

 • Voordat we starten met samenwerken, stuur ik je deze algemene voorwaarden toe. Zo weet je precies waarmee je akkoord gaat. De algemene voorwaarden zijn ook op mijn website te bekijken.
 • Als je een product bij mij koopt in de webshop, ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Ik heb het recht om de algemene voorwaarden aan te passen.
 • Het is mogelijk om bij onze samenwerking iets in de algemene voorwaarden te veranderen, maar alleen als we dit vóór het goedkeuren van de offerte schriftelijk hebben afgesproken. Schriftelijk kan zijn via e-mail, WhatsApp of de post.

Offertes

 • In een offerte staat duidelijk wat ik voor je ga doen en wat dit kost. Ik maak een offerte nadat ik met jou gepraat heb over wat jij graag wil.
 • Gaat het om tekstschrijven uitbesteden? Dan vraag ik je eerst om een duidelijke omschrijving van de opdracht. Vaak ontvang ik dan ook graag het aantal woorden dat je wenst. Of ik ontvang graag de teksten die je geredigeerd wil hebben. Voor tekstschrijven werk ik met een uurtarief, dus zo kan ik bepalen hoelang ik met de klus bezig ben en wat het kost.
 • Wanneer ik je een offerte toestuur, ben je niet verplicht om akkoord te gaan. En zolang je niet akkoord bent gegaan, zit je nergens aan vast.
 • De offerte is 14 dagen geldig. Ga je niet binnen 14 dagen akkoord? Dan is de offerte niet meer geldig. Je kunt hierna nog akkoord gaan, en er is een kans dat mijn aanbod dan nog steeds geldt. Dan is er niets aan de hand en is de afspraak rond. Het kan ook gebeuren dat mijn aanbod na deze 14 dagen niet meer geldt. Dat wil zeggen dat ik het recht heb om iets te veranderen aan mijn dienst of prijs. Ik kan in dat geval de offerte annuleren en een nieuwe offerte toesturen.
 • We hebben een officiële afspraak gemaakt zodra je de offerte goedkeurt (en daarmee automatisch akkoord gaat met de algemene voorwaarden). Deze afspraak heet een overeenkomst. We moeten ons dan allebei houden aan de afspraken. Dat betekent ook dat je verplicht bent om de factuur te betalen die erbij hoort.
 • Het kan gebeuren dat ik in de offerte een andere prijs vraag dan de prijs die je op mijn website vindt. Dat kan omdat ik bijvoorbeeld maatwerk ga leveren en mijn dienst dus voor je aanpas. De prijs in de offerte is geldig; niet de prijs op de website. En ook niet de prijs die je bijvoorbeeld van iemand anders hebt gehoord.

Hoe werk ik?

 • Ik mag de opdracht uitvoeren op de manier waarvan ik denk dat het de beste is. Daarbij mag je ervanuit gaan dat ik goed ben in mijn vak en mijn kennis en ervaring gebruik. Maar ik luister ook altijd naar jouw wensen.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor het resultaat van mijn diensten. Zo kan ik bijvoorbeeld niet garanderen dat de teksten van jouw organisatie. Er zijn namelijk veel factoren waar dit vanaf hangt; dit hangt niet alleen af van mijn werk.
 • Om mijn werk goed te doen heb ik meestal informatie of teksten van je nodig. Zo bestudeer ik voordat ik begin teksten van jouw organisatie. Het is jouw taak om deze informatie of teksten op tijd naar mij toe te sturen. Van tevoren hebben we contact over wat je me toestuurt en wanneer.
 • Ik deel deze informatie of teksten met niemand. Tenzij we schriftelijk hebben afgesproken dat ik ze naar iemand mag doorsturen.

Kosten

 • Alle prijzen die ik gebruik zijn exclusief btw.
 • Op de factuur staat de prijs die ook in de offerte stond.

Betalen

 • Een factuur voor tekstschrijven stuur ik binnen een week nadat ik klaar ben met de opdracht, tenzij we iets anders hebben afgesproken. Denk aan een maandelijkse facturering. Heb ik de opdracht nog niet goed kunnen afronden, bijvoorbeeld omdat ik wacht op de afgesproken feedback? Maar is het al wel de 15e van de volgende kalendermaand? Dan moet ik je volgens de wet de factuur toesturen.
 • Voor al deze facturen geldt: binnen 30 dagen moet je deze betalen, tenzij we iets anders hebben afgesproken.
 • Hebben we afgesproken dat je betaalt in termijnen? Dan krijg je de eerste factuur voordat de opdracht begint. De volgende facturen krijg je maandelijks totdat de opdracht is afgelopen.

Delen en publiceren van documenten en informatie

 • Documenten die horen bij het bedrijf Ruimtewoord / Uitgeverij Buitendijks, mag je alleen met anderen delen of publiceren als dit op het document vermeld staat. Of als we dit schriftelijk hebben afgesproken.
 • Andere documenten mag je wel delen met anderen. Je mag ze ook publiceren. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er met deze documenten gebeurt nadat de opdracht is afgerond. Het gaat hierbij om:
  • Teksten die ik voor je heb geschreven of herschreven
  • Flyers, boekfragmenten
 • Ik heb geen auteursrecht op de teksten die ik voor je heb geschreven of herschreven, tenzij we hier afspraken over hebben gemaakt. Dat betekent dat jij in de meeste gevallen eigenaar bent van de teksten zodra de opdracht is afgerond.
 • Ik ga vertrouwelijk om met de informatie en documenten die je me toestuurt tijdens en na de opdracht. Ik deel ze niet met anderen en publiceer ze ook niet, tenzij we hier iets over hebben afgesproken.

Klachten

 • Heb je een klacht over het werk van Ruimtewoord / Uitgeverij Buitendijks? Stuur deze dan binnen 14 dagen na het afronden van de opdracht naar mij toe. Dus binnen 14 dagen na het afronden van de schrijf- of adviesklus. Als je niet binnen 14 dagen een klacht hebt ingediend, ga ik ervanuit dat je tevreden bent over mijn werk.
 • Stuur je klacht naar Alex Dol, alex@ruimtewoord.nl / info@uitgeverijbuitendijks.nl  of via de post naar het adres bovenaan deze pagina. Laat duidelijk weten wat je klacht is. Ik heb het liefst dat je me ook belt over de klacht. Zo kunnen we deze zo snel mogelijk oplossen.
 • Begrijp ik je klacht en geef ik je gelijk? Dan is de klacht gegrond en ik zal de klacht dan oplossen. Dat kan betekenen dat ik het werk opnieuw doe of aanpas. Als dit niet meer mogelijk is, dan betaal ik het deel van de opdracht terug waar je ontevreden over bent.
 • Voor alle klachten geldt dat ik maar voor een deel aansprakelijk ben. Daarover lees je meer in de alinea hieronder.

Aansprakelijkheid

 • Ik ben maar voor een deel aansprakelijk. Dat betekent dat ik maar voor een deel verantwoordelijk ben voor de gevolgen van onze afspraken.
 • Ik ben alleen aansprakelijk als jij of je organisatie schade hebt opgelopen door mijn opzet of grove schuld, en als de schade direct komt door iets wat ik heb gedaan of juist niet heb gedaan.
 • Ik ben nooit aansprakelijk voor schade die niet direct komt door mijn werk, dus door iets wat ik heb gedaan of juist niet heb gedaan. Denk aan omzet of betrokkenheid die je hoopte te krijgen door teksten.
 • Naast de zaken hierboven gaat mijn aansprakelijkheid nooit verder dan de hoogte van het afgesproken bedrag.

Wanneer de opdracht niet door kan gaan

 • Het kan gebeuren dat een opdracht niet door kan gaan en dat ik daar niets aan kan doen. Dit heet overmacht en is een uitzondering op het nakomen van onze afspraak. Ik ben dan niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die je hierdoor oploopt.
 • Tijdens de periode van de overmacht kan ik de opdracht tijdelijk stilzetten of deze uitstellen. Duurt deze periode langer dan een maand? Dan hebben we allebei het recht om de opdracht stop te zetten (te ontbinden), zonder dat een van ons een schadevergoeding aan de ander moet betalen.
 • Zijn we akkoord gegaan maar wil je de opdracht toch niet door laten gaan? Dan kun je de opdracht annuleren, maar dan heb ik wel recht op betaling van het hele bedrag.

Privacy

 • Ik ga vertrouwelijk om met je gegevens en hou me hierbij aan de AVG-wet en andere wetten over gegevensbescherming.
 • Je kunt hier mijn privacyverklaring lezen.

Advies op detacheringsbasis

Als ik advieswerk voor je doe op detacheringsbasis, dan gelden soms de voorwaarden van jou als opdrachtgever. Het gaat bijvoorbeeld om de inkoopvoorwaarden van Rijk, gemeente of waterschap. (ARVODI, AWVODI). Bij opdrachtverlening maken we afspraken over welke voorwaarden gelden.

Nederlands recht

 • Bij alle afspraken die we maken geldt het Nederlands recht.

Geschillen

 • Bij geschillen is de DNR2015 van toepassing.