Ga voor de Grebbedijk

Het vertalen van belangen in concrete klanteisen is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker bij de gebiedsontwikkeling rondom de Grebbedijk, waar in de verkenningsfase vooral is gefocust op gezamenlijkheid en individuele belangen niet altijd boven tafel kwamen.  Ik heb ervoor gezorgd dat naast de sessies in het kader van de gebiedsontwikkeling een klanteisenproces van de grond kwam, dit hanteerbaar gemaakt en handvatten geboden voor registratie in Relatics. Hierdoor kan het projectteam in de planuitwerking- en realisatiefase gemakkelijk terugvinden hoe is omgegaan met verschillende belangen in de verkenningsfase.

Krib- en oeververlaging Pannerdensch kanaal

Rijkswaterstaat Oost-Nederland gaat kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal verlagen. Bij hoogwater is er dan meer ruimte voor de rivier. Als één van de omgevingsmanagers ben ik verantwoordelijk voor communicatie, contractvoorbereiding en het op orde brengen van het klanteisendossier.

Apeldoorns Kanaal

Waterschap Vallei en Veluwe voert diverse projecten uit in en rondom het Apeldoorns Kanaal tussen Hattem en Wapenveld. Hiervoor is één gebiedsgericht (IPM)-team opgericht. Ik ben in dit team verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement.

Als omgevingsmanager ben ik verantwoordelijk voor alle contacten met de stakeholders van de twee lopende projecten ‘HWBP-dijkverbetering Apeldoorns Kanaal’ (verkenningsfase) en ‘Groot Onderhoud 6e Pand Buitendijks’ (uitvoeringsfase).

Slim Watermanagement IJsselmeergebied

Slim watermanagement beoogt het huidige watersysteem beter te benutten door een verbeterde samenwerking tussen waterbeheerders in het operationele waterbeheer en met behulp van beschikbare (real-time) data, informatievoorziening en modellen.

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied neemt het voortouw in een traject waarbij Rijkswaterstaat met 10 waterschappen en diverse kennisinstellingen zoals STOWA een strategie voor noordoost-Nederland uitwerkt. Rijkswaterstaat bereidt daarnaast voor het IJsselmeergebied een nieuw peilbesluit voor, als uitwerking van het Deltaprogramma Zoet Water. Voor beide projecten was ik als omgevingsadviseur nauw betrokken bij de totstandkoming van de externe strategie, organiseerde ik diverse bijeenkomsten en voerde de communicatie en het stakeholdermanagement van beide projecten.

Knooppunt Hoevelaken

Knooppunt Hoevelaken is een snelwegproject waarbij 30 km snelweg en een knooppunt bij Amersfoort wordt aangepakt. Belangrijkste kenmerken zijn een vroegtijdige aanbesteding (vervlechting van planuitwerking en realisatiefase) en het middels een bestuursovereenkomst vroegtijdig maken van afspraken met overheidspartners over cofinanciering van kleine maatregelen die gelijktijdig met de snelweg kunnen worden uitgevoerd.

Op ambtelijk niveau heb ik de afspraken uit deze overeenkomst in gezamenlijk overleg uitgewerkt tot praktische afspraken die zijn opgenomen in het aanbestedingsdossier. Daarnaast bewaakte ik als secretaris van het omgevingsteam de grote lijn van het omgevingsmanagement (tijd, geld, risico’s, beheersmaatregelen) en heb ik de vastlegging van het adressenbeheer en stakeholdermanagement weten te automatiseren, waarbij mijn aanpak uiteindelijk als basis is gaan gelden voor de manier waarop dit binnen heel Rijkswaterstaat wordt voorgeschreven (GRIP, Relatics).

Scheller en Oldeneler Buitenwaarden

In het kader van Ruimte voor de Rivier is in de uiterwaarden bij Zwolle een nevengeul aangelegd. Hierdoor is er meer plaats voor waterberging en stroomt de IJssel tijdens hoogwater beter door zijn bedding. Voor dit project heb ik de alternatievenvergelijking en uitwerking van het voorkeursalternatief tot projectontwerp (SNIP3) gecoördineerd.